Parallel Systems

MTA logo
Home Announcements Schedule Assignments Presentations Grades References


הנחיות להכנת המצגות:
 
הכנת המצגות והצגתן מול הכיתה תעשה בזוגות.

את המצגות יש להכין באחד מהפורמטים הבאים:
ppt, pptx, pdf, html

בחירת נושא המצגת חייבת לקבל את אישור המרצה. אין להתחיל לעבוד על מצגת בטרם התקבל אישור כזה באמצעות המייל.

בעמוד שלפניכם ישנה רשימה חלקית של נושאים אפשריים למצגת. נושאים נוספים יוצגו על ידי המרצה בשיעור.
יתקבלו בברכה נושאים אשר יוצעו מטעמכם בכפוף לרלוונטיות לקורס.


המצגת צריכה לתת סקירה כללית על הנושא שנבחר.
ולהתעכב על נקודות כגון: הרקע לנושא, האתגר החישובי, צווארי בקבוק, גישות לפתרון, ייחודיות בהשוואת לגישות חלופיות, מימוש אפשרי במערכת מקבילית.

יש לתת ביטוי במצגות למושגים המרכזיים של הקורס כגון:
גורם ההאצה, יעילות המיקבול, יחס חישוב/תקשורת, חוק אמדהל, סקיילביליות וכיו"ב היכן שהדברים ישימים.

מומלץ לצרף גראפים וטבלאות
יש לציין את הסימוכין בהם נעזרתם

רצוי להמנע מהדגמות הכוללות וידאו / אודיו מאחר ולא תמיד הן עובדות ועשויות לעכב את מהלך השיעור.

יש לבצע חזרות בהן שני חברי הצוות יתרגלו ולוודא עמידה בזמן של 15 דקות
.
את המצגות יש לשלוח ישירות למרצה בכתובת
guycomputing AT gmail DOT comOK = presentation  file was accepted
* = late submission (after midnight)
** = very late submission (after 6 am)
***=extreme late submission (after 12pm)

Ideas for presentations (tools and techniques):


See also a list of topics at this presentation.
Additional topics are suggested below: