Parallel Systems

MTA logo
Home Announcements Schedule Assignments Presentations Grades References

Announcements:


נא להתחלק לזוגות. כל זוג יהווה צוות להכנת תרגילי הבית והמצגות. יש לשלוח למרצה במייל את שמות חברי הצוותים לצורך רישום

המעבדה תתקיים בחדר
new217


תשובות לשאלות נפוצות לקראת המבחן
 אין חומר עזר
מותר מחשבון פשוט
אין דוגמאות של מבחנים קודמים
המבחן ברובו יהיה בשיטה אמריקאית
אין צורך לשנן תחביר של פקודות אבל יש לדעת את משמעותן. יחד עם זאת, לא יזיק להכיר את הפקודות הנפוצות ביותר שעסקנו בהן בקורס