Parallel and Distributed Computing

bgubgu

Home Announcements Schedule Assignments Projects Grades ReferencesProjects and assignments teams

Team
Student
Student
Project Subject
Presentation
Final Report
1
נאור כהן שי מאיר FFTW
done

2
שניר אילני
עופר פריאון
HPL
done
3
כפיר שטוקהמר
ויטלי ציגנוב
Sweep3D
done
4
עידן זגורי
אופיר רוזנבלט
N-body
done

הנחיות להכנת המצגות:
 
הכנת המצגות והצגתן מול הכיתה תעשה בזוגות.

את המצגות יש להכין באחד מהפורמטים הבאים:
ppt, pptx, pdf, html

בחירת נושא המצגת חייבת לקבל את אישור המרצה. אין להתחיל לעבוד על מצגת בטרם התקבל אישור כזה באמצעות המייל.

בעמוד שלפניכם ישנה רשימה חלקית של נושאים אפשריים למצגת. נושאים נוספים יוצגו על ידי המרצה בשיעור.
יתקבלו בברכה נושאים אשר יוצעו מטעמכם בכפוף לרלוונטיות לקורס.

המצגת צריכה לתת סקירה כללית על הנושא שנבחר.
ולהתעכב על נקודות כגון: הרקע לנושא, האתגר החישובי, צווארי בקבוק, גישות לפתרון, ייחודיות בהשוואת לגישות חלופיות, מימוש אפשרי במערכת מקבילית.

יש לתת ביטוי במצגות למושגים המרכזיים של הקורס כגון:
גורם ההאצה, יעילות המיקבול, יחס חישוב/תקשורת, חוק אמדהל, סקיילביליות וכיו"ב היכן שהדברים ישימים.

מומלץ לצרף גראפים וטבלאות
יש לציין את הסימוכין בהם נעזרתם

יש להמנע מהדגמות הכוללות וידאו / אודיו מאחר ולא תמיד הן עובדות ועשויות לעכב את מהלך השיעור.

יש לבצע חזרות בהן שני חברי הצוות יתרגלו ולוודא עמידה בזמן של 10 דקות
.
המצגות המאושרות מפורטות בקישור הזה

נא לתת למצגת שם בפורמט:

ppYYYYS_group_XX.pptx

where YYYY is the year, for example 2014

S is the semester, for example: b
 XX=your group number, for example pp2014a_group_05.pptx

יש לשלוח אל המרצה את קובץ המצגת לא יאוחר מחצות הלילה שלפני השיעור על-מנת שהן תועלנה למחשב ותהינה מוכנות בזמן השעור.  שימו לב: קבוצה אשר לא תעשה כן תפסל. לא תתקבלנה מצגות בזמן השעור, לפניו או במהלך ההפסקות גם לא בשביל שיפורים ותיקונים

את המצגות יש לשלוח ישירות למרצה בכתובת
guycomputing AT gmail DOT com

הנחיות לגבי הדוח המסכם נמצאות במצגת שיעור מספר 1

Ideas for presentations (tools and techniques):


See also a list of topics at this presentation.
Additional topics are suggested below: